Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:

COMPANY 97 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 10a

NIP 9671427598, REGON: 383436284, KRS: 0000787926

Dla podmiotu:

Hotel 97 z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 10a

Kontakt: recepcja@hotel97.pl

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;

– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;

– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;

– w celach marketingu przyszłego polegającego na przesyłaniu ofert usług

– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;

– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora jest:

– podtrzymania relacji z klientem;

– prowadzenia analiz statystycznych;

– zapewnienia obsługi płatniczej;

– windykacji należności;

– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

  1. na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń itp.;
  2. na przetwarzanie danych:

– zapisanych w formularzu kontaktowym;

– zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;

– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www.hotel97.pl

–  wizerunkowych;

Podanie danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Państwa dane są pobierane:

• na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;

• przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;

• w formularzu kontaktowym;

• prze rezerwacji grupowej;

• przy zleceniu imprezy;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

– usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polegające na usunięciu wszystkich danych osobowych Gościa. Prawo to oznacza w szczególności, że na życzenie Twoje dane zostaną usunięte i przestaną być przetwarzane, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane. Prawo do bycia zapomnianym ma również zastosowanie, jeśli cofniesz zgodę lub jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RODO lub jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

– uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

• ewentualnym źródle pozyskania danych;

• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub  kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

• planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;

– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;

-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

– statystycznych i archiwizacyjnych;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  “Do Administratora Danych”:

• przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.

• przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.

• składając pismo w recepcji hotelowej.

MONITORING

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.    Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Hotel97, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.

2.    Monitoring wizyjny obejmuje:  recepcję hotelu, restaurację, salę konferencyjną oraz wejście do hotelu i znajdujący się przed nim parking.

3.    Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Company 97 Sp. z o.o.

4.     W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

a)    listownie: Hotel 97, ul. Marii Skłodowskiej Curie 10a, 85-094Bydgoszcz

b)    przez e-mail: recepcja@hotel97.pl

c)    telefonicznie: 52 341 51 15

5.    Kontakt z Prezesem Spółki: claudia@hotel97.pl

6.    Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7.    Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.

8.    Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

9.    Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

10.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

11.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

CEL: INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest firma COMPANY 97 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 10a, NIP 9671427598, REGON: 383436284.

2.    W skład firmy COMPANY 97 Sp. z o.o. w Bydgoszczy wchodzi podmiot Hotel 97.

3.    Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Prezes Spółki – Pani Claudia Jerina Mestnik. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: claudia@hotel97.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.

4.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług hotelowych;

– ochrony osób i mienia.

5.     Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);

– zawarcie i realizacja umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO);

– prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku  monitoringu wizyjnego (art.6 ust.1 lit. f) RODO).

6.    Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7.    Państwa dane osobowe przechowywane będą:

– 6 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

– w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.

8.    Posiadają Państwo prawo:

-dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;

-wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych;

– cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

 – posiadają również Państwo prawo żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do  innego Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

9.    Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi oraz wymogiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.    Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu poza przypadkiem udzielenia zgody na takie przetwarzanie w celach handlowych i udziału w programie lojalnościowym.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

CEL: INFORMACJA DLA OSÓB NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO U ADMINISTRATORA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest firma COMPANY 97 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 10a, NIP 9671427598, REGON: 383436284.

2.    W skład firmy COMPANY 97 Sp. z o.o. w Bydgoszczy wchodzi podmiot Hotel 97.

3.   Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Prezes Spółki – Pani Claudia Jerina Mestnik. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: recepcja@hotel97.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.

4.    Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.

5.    Miejsca monitorowane  zostały oznaczone, a wykaz miejsc monitorowanych jest dostępny w każdym podmiocie na tablicy informacyjnej przy wejściu do obiektu.

6.    W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

a)    listownie: Hotel 97, ul. Marii Skłodowskiej Curie 10a, 85-094Bydgoszcz

b)    przez e-mail: recepcja@hotel97.pl

c)    telefonicznie: 52 341 51 15

7.      COMPANY 97 Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:

a) na wniosek osób trzecich;

b) na wniosek organów prowadzących postępowania;

c) na wniosek Zarządu Administratora Danych

8.       Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

9.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).

10.    Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.

11.    Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

12.    Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.

13.    Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

15.    Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania.

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

CEL: DLA GOŚCIA HOTELOWEGO-KORZYSTANIE Z USŁUG NOCLEGOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest firma COMPANY 97 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 10a, NIP 9671427598, REGON: 383436284.

2.    W skład firmy COMPANY 97 Sp. z o.o. w Bydgoszczy wchodzi podmiot Hotel 97.

3.    Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Prezes Spółki – Pani Claudia Jerina Mestnik. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: claudia@hotel97.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.

4.    Do usługi noclegowej Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następującym  zakresie: imię i nazwisko, numer kontaktowy (w przypadku rezerwacji telefonicznej) oraz numer dokumentu tożsamości (jako uzasadniony interes prawny w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń).

5.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji usługi.

6.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) oraz lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w realizacji usług na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub umowy o współpracy.

8.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w przypadku wystawienia faktury VAT przez okres 6 lat, a w systemie recepcyjnym po zakończeniu usługi dane będą przechowywane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na dalsze ich przetwarzanie do celów przyspieszenia rejestracji w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usługi noclegowej.

9.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10.    Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Close Menu
×
×

Koszyk

Nasza strona przechowuje małe pliki (cookie) na Twoim komputerze.  Ciasteczka używamy aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie storny (technical cookies), do generowania raportów użycia systemu (statistics cookies) oraz aby odpowiednio dostosować wyświetlane propozycje (profiling cookies). Zezwolenie na użycie ciasteczek pozwoli nam dostarczać najlepszych wrażeń podczas użytkowania naszej strony. Cookie policy